Общи данни

  Онлайн магазинът ORALIX се управлява от S.C. ORALIX S.R.L. (наричан по-долу "продавач") Чрез използването на сайта ORALIX посетителят (наричан по-долу "купувач") изразява съгласието си с Общите условия, описани по-долу (наричани по-долу "Споразумението"). Договорът се прилага за всички продажби на стоки и услуги чрез ORALIX и след сключване може да бъде променен само с писменото съгласие на двете страни. Договорът може да бъде променян от Продавача в съответствие с развитието на правните разпоредби, без задължението да се обявява конкретно това. Създавайки акаунт и / или направлявайки поръчка, Купувачът се съгласява да получава имейли за електронна търговия от Продавача на посочения имейл адрес. При подаване на поръчка в онлайн магазина ORALIX, Купувачът се съгласява да регистрира акаунт на посочения имейл адрес и метода за електронна комуникация чрез електронна поща и / или телефон. Изпращането на поръчката към сайта ще бъде последвано от получаването на автоматичен имейл, потвърждаващ поставянето на поръчката. Това съобщение, телефонни разговори, електронна поща или други начини с представители на Продавача не е твърдо приемане на поръчката и следователно НЕ означава сключване на дистанционния договор. Купувачът може да получи повече информация за пускането на онлайн поръчка в секция "Как да купим". 

Фактуриране на поръчката

 Всяка потвърдена поръчка уточнява продуктите, цените, начина и срока на плащане. Продавачът ще издаде на Купувача подходяща данъчна фактура за доставените стоки и услуги. Купувачът е длъжен да предостави цялата точна информация, необходима за издаване на данъчната фактура в съответствие с действащото законодателство.

Цени и информация за продукта

 Цените, представени в онлайн магазина ORALIX включват ДДС (20% или 9%). Цените не включват разходите за доставка, освен ако не са посочени на страницата на продукта.

Някои от показаните цени се изчисляват въз основа на формула, базирана на цената, която се поема от автоматичните емисии от списъците на доставчиците. Въпреки че усилията ни за изброяване на правилните цени са големи, малък брой от нашите каталожни продукти може да са с погрешни цени. За тези продукти, ако правилната цена е поне 20% по-висока от цената, посочена в нашия каталог, ние си запазваме правото да се свържем лично с Вас или директно да отменим поръчката Ви.

Цените, отпечатани върху данъчната фактура, издадена на Купувача, ще бъдат същите като посочените в приемането на поръчката от страна на Продавача.

Съдържанието на сайта (текстове, наименования на продукти и описания, технически характеристики, изображения, символи) се прави в сътрудничество с представители на производители / доставчици на изброени продукти и може да е непълно за пространствени и / или информационни причини. Поради тази причина Продавачът не поема отговорност за описанията на продуктите, представени на сайта.

Продавачът и неговите доставчици си запазват правото да променят техническите спецификации на продуктите без предизвестие.

Изображенията на продуктите са представени в онлайн магазина ORALIX като пример и могат да се различават от доставените продукти (цвят, аксесоари, външен вид и т.н.).

Плащане

 Продуктите, поръчани от онлайн магазина ORALIX, могат да бъдат платени предварително или при доставка. Продавачът си запазва правото да поиска авансово плащане в случай на продукти, доставени от ORALIX въз основа на поръчката на купувача. В този случай доставката ще се извърши само след като пълното плащане на поръчката бъде регистрирано. Приетите методи на плащане са:  

 • Чрез банкови карти, онлайн или в помещенията на Продавача;

• В брой, по куриер или в помещенията на продавача;

 • По банков път.

В случай на онлайн плащания с банкови карти, сигурността и валидността на удостоверяването на картата ще бъдат потвърдени от процесора за електронни плащания. Транзакциите се извършват изключително чрез компютърните системи на онлайн процесора, с максимална сигурност, осигурена от платформата 3D Secure. На сървърите на Продавача няма да се съхранява информация, свързана с Картата на Купувача. Онлайн купувачът трябва да предостави на процесора името на картата, кода на картата (всички цифри на лицевата страна на картата, без интервали), датата на изтичане и последните три цифри на гърба на картата, отпечатани върху лентата за подпис. Плащането на дебитни карти, дебитни карти с овърдрафт или кредитни карти, издадени по MasterCard (включително Maestro) и VISA (включително VISA Electron) карти се приемат за плащане. За плащания с карти не се начислява допълнителна комисиона на купувача. Ако Купувачът дължи своята отговорност за плащане на стоките, въз основа на тези условия, той има задължението да заплати на Продавача неустойка в размер на 0,2% на ден закъснение, изчислено върху неплатената сума.   Матуритетът на фактурата се счита за:   • датата на подписване на фактурата, когато се вземат стоките на шоурума • датата на получаване на стоката от Купувача в случай на доставка с куриер   За повече информация относно начина на плащане (включително тарифите), разгледайте раздела "Как плащам". 

Доставка на поръчки

  Продавачът се задължава да достави на Купувача продуктите, съдържащи се в приетата куриерска доставка от врата до врата, на адрес за доставка от Румъния, при спазване на условията за доставка, определени при приемането на поръчката. Доставките в Букурещ се осъществяват в сроковете, изброени в края на фирмената поръчка, валидни по време на програмата с аудиторията на онлайн магазина. За нареждания, платени по банков път, времето за доставка ще бъде изчислено от момента на получаване в ORALIX сметката на пълното плащане Доставката на продуктите в определени промоции ще бъде в съответствие със съответните правила за популяризиране. Продавачът ще приложи обявената на сайта цена за всяка доставка или според правилото за активни промоции на сайта към момента на поръчката. Продавачът правилно ще опакова продуктите и ще изпрати следните придружаващи документи: данъчната фактура, ръководствата за потребителя, предоставени, според случая, от производителя или вносителя. Купувачът трябва да уведоми по имейл на commands@oralix.ro или чрез онлайн секцията за поддръжка на клиентиhttp: //Oralix.ro, липсата на някой от тези документи в рамките на 48 часа от получаването на продуктите, в противен случай всички от тях се считат за предоставени. В случаите, когато Купувачът не бъде намерен на посочения адрес за доставка, в уговорения срок, куриерът ще се свърже с Купувача, за да се споразумее за подробностите по новата доставка. Ако вторият опит не прекрати доставката, пратката ще бъде върната на Продавача, който ще анулира поръчката. Купувачът може да възобнови поръчката и ще поеме разходите за нова доставка. Ако времето за доставка или доставка на поръчката не може да бъде изпълнено, Продавачът уведомява купувача за очакваното време за приключване на доставката. Ако новата дата на доставка не бъде приета от Купувача, поръчката ще бъде анулирана и Продавачът ще възстанови на купувача сумите, натрупани предварително. Ако предоставената от Купувача информация за фактуриране и доставка е неточна или непълна, Продавачът не гарантира датите на доставка. Ако в рамките на 24 часа данните не бъдат коригирани и не е зададена нова дата на доставка, Продавачът си запазва правото да анулира поръчката. Собствеността върху стоките ще бъде прехвърлена в момента на доставката им на посочения адрес (при условие че получаването на транспортния документ, предоставен от куриера или подписването на получаването на данъчната фактура в случай на доставки, направени директно от Продавача) и плащането изцяло. Продавачът няма да упълномощи куриера да разреши отварянето на колета, докато не бъде подписана разписката и бъде платена евентуалната стойност на колета.Ако пратките показват видими щети на куриерската доставка, препоръчваме Купувачът да откаже получаването им и незабавно да докладва за този инцидент по електронна поща на адрес comenzi@oralix.ro. Купувачът може да получи повече информация за предоставянето на онлайн поръчка в секцията "Как доставяме". Уведомленията относно целостта и / или съдържанието на пратките ще бъдат направени в момента на доставката с писмен стенографски протокол в присъствието на куриера. Всички последващи оплаквания по тези въпроси са невалидни и не могат да бъдат разглеждани.   гаранция   Гаранция за съответствие Продуктите, продавани от магазина ORALIX, отговарят на законовата гаранция за съответствие, съгласно чл. 4 - точка 1 лит. тя е от OUG 34/2014:

• Продуктите отговарят на описанието, предлагайки същите качества като тези на първоначално представената проба / модел (например в магазина). • Продуктите съответстват на предназначението на купувача, което се представя на вниманието на продавача, който го приема и при сключване на договора за покупко-продажба. • Продуктите отговарят на общата цел за използване на продукти от същия тип. • Продуктите отговарят на спецификациите на продукта от същата серия (разумни очаквания за качество и сходни характеристики), спецификации, които се предоставят на вниманието на купувача директно, чрез публични изявления, въз основа на етикетите или опаковките въз основа на рекламите, направени към продукта.

Търговска гаранция

 Ако в момента на приемане ще откриете липсата на гаранция за продукта, трябва да ни уведомите в рамките на 48 часа след получаване на продукта на имейл адрес comenzi@oralix.ro. Всяко последващо сезиране не се разглежда.   За да се ползва от гаранцията, при подаване на продукта в експлоатация трябва да предоставите следното:  

• Фактура за покупка на оригиналния продукт (или копие от него).

• Кратко описание на предполагаемия дефект.  Препоръчително е продуктът да се използва в оригиналната му опаковка, за да се гарантира неговата цялост по време на транспортиране. Продуктите, повредени по време на транспортиране поради неподходяща опаковка, не са гарантирани. 

Отказ от покупка  

 Правна рамка Съгласно Наредбата за извънредни ситуации №. 34/2014 относно правата на потребителите при договори от разстояние: Потребителят има право да се оттегли от този договор, без да се налага да обосновава решението си да оттегли и без да понесе разходи, различни от предвидените в член 13, параграф 3 и член 14 от OUG № 34/2014. в рамките на 14 календарни дни, считано от деня на физическото притежание на продукта. Разходите за връщане се поемат от потребителя. Върнатият продукт трябва да е в същото състояние, в което е бил доставен (с всички аксесоари, непокътнати етикети и документи, които го придружават). Продукти, които показват физически промени, удари, драскотини, , прекомерна употреба и / или неразрешени интервенции и т.н., не се приемат за връщане. 

Отказът от покупка ще включва връщането на продукта в определения срок с всички аксесоари и / или консумативи, заедно с копие от фактурата и оригиналната гаранция. Всички компоненти на продукта НЕ ТРЯБВА да показват признаци на влошаване (драскотини, удари), износване или консумация и ще бъдат проверени в експлоатация, за да се определи тяхната цялост. Продукти, които показват, че серията е изцяло или частично изтрита, следи от електрически шокове няма да бъдат приети. В противен случай Продавачът си запазва правото да откаже възстановяване или да начисли такса за привеждане на продуктите в състояние на продажба. Пълното или частично възстановяване на стойността на продукта, със запазване на разходите за връщане на стоката, ще бъде направено на Купувача в рамките на 14 календарни дни от получаването от Продавача на уведомлението на купувача за едностранно прекратяване на договора. 

Всички въпроси, свързани със съвместимостта на продуктите, закупени от онлайн магазина на ORALIX и други, които купувачът притежава или предстои да придобие, не е отговорност на Продавача.   При получаване от страна на Продавача на едностранно предизвестие за прекратяване от страна на Купувача, в зависимост от връщането на продукта (няма признаци за влошаване, износване или консумация), Купувачът ще възстанови получената стойност за съответния продукт в рамките на 14 дни календар, със задържане на разходите за връщане на стоките. Продавачът има право да предяви иск за обезщетение на Купувача съгласно приложимото право, когато счита, че действията на Купувача са злонамерени. Продавачът си запазва правото да откаже възстановяване, ако Купувачът злоупотреби с политиката на изкупуване.